Valná hromada RCA ČR

09.11.2012 21:12

Vážení přátelé modeláři,
dovoluji si Vás jménem RC Autoklubu České republiky pozvat na Valnou hromadu , která se koná :
v sobotu 8. prosince 2012 od 10:00 hod.
v Olomouci na adrese : Best Western Hotel PRACHÁRNA
Křelovská 91, 779 00 Olomouc
Telefon : +420 585 411 271
GPS : 49°36´28.911“N 17°12´59.918“E
www.hotel-pracharna.cz
Klíčem pro účast zástupců klubů je počet členů klubů dle uhrazených členských příspěvků za rok
2012. Na každých i započatých 5 členů je jeden zástupce klubu pro Valnou hromadu. Podmínkou pro
účast klubu jsou uhrazené poplatky za členství a členy klubu. Delegáti jsou povinni se při prezentaci
prokázat občanským průkazem a členským průkazem RCAČR. Pro zastoupení člena na Valné
hromadě je nutné, dle rozhodnutí VV, doložit plnou moc.
Program Valné hromady 2012:
1 – zahájení VH a odsouhlasení programu
2 – volba mandátové, volební a návrhové komise
3 – zpráva předsedů sekcí o činnosti sekce za uplynulé období
4 – zpráva prezidenta o činnosti VV za uplynulé období vč. informace o hospodaření RCAČR
5 – diskuze a vystoupení kandidátů na předsedy sekcí
6 – zpráva volební a mandátové komise
7 – volba členů VV
8 – změny Stanov RCAČR
9 – zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení z VH
10 – odhlasování data a místa konaní příští Valné hromady a závěr
Přílohy této pozvánky :
1. Potvrzení o účasti
2. Návrh kandidátů pro volby do VV RCAČR
Obě přílohy prosím zaslat písemnou formou nejpozději do 3.12.2012 na adresu:
Vladimír Šeliga, Přízřenická 1024, 664 42 Modřice popř. e-mailem na adresu rcacr@rcacr.cz
Jan Sonntag
prezident RCAČR